【純評論】如果美國公司撤出中國,中國企業將會獲得何種利益?(四)
2019-10-22 vinacafe 31740
原文地址
原文地址:https://vnexpress.net/kinh-doanh/doanh-nghiep-trung-quoc-huong-loi-gi-neu-cong-ty-my-roi-di-3973017.html
正文翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處

正文部分:


評論翻譯
原創翻譯:龍騰網 http://www.ltaaa.com 翻譯:vinacafe 轉載請注明出處

S?n xu?t bên m? thì ??t g?p 2 l?n s?n xu?t ? tq nhé. Nhan c?ng bên m? cao g?p 5 l?n tq.

在美國生產價格比在中國生產貴上一倍,而美國的人工是中國的四倍

@Hanh Vu: 14 khách mua hàng mà h? ch? xài 5USD m?i ng??i, còn ch? 3 khách m?i ng??i có c? 30USD, tùy th?i b?n

14個客戶每人只花5美元來購物的市場和3個客戶每人花30美元的市場你選哪個

Ch? hi?u m?t cách ??n gi?n th? này: n?u kh?ng có l?i thì các n??c, ??c bi?t là các cty c?a M? Sx ? TQ ?? làm gì? T? ?ó cho th?y n?u các Cty c?a M? hay các n??c khác rút ?i thì v? tình t?o c? h?i cho các cty n?i ??a hay các cty n??c ngoài khác kh?ng b? ?nh h??ng b?i th??ng chi?n. ?i?u này cho th?y các cty M? hay n?n kinh t? M? c?ng s? b? ?nh h??ng r?t l?n vì th? ph?n TQ r?t l?n và ti?m n?ng phát tri?n ngày càng cao.
? chi?u ng??c l?i, t?c nhiên giai ?o?n ??u TQ c?ng s? b? ?nh h??ng, tuy nhiên, ch? c?n m?t kho?ng th?i gian các cty TQ s? l?p ??y kho?ng tr?ng ho?c TQ s? có chính ?u ??i m?i g?i các th? tr??ng khác ?? thay th? M?. Nh? v?y v? lau dài M? m?i là n??c ph?i gánh ch?u ?nh h??ng c?a cu?c chi?n này.

可以這么簡單的理解:如果沒有利益的話,各個國家——尤其是美國的公司干嘛要在中國生產呢?從這點可以看出美國和其他國家的公司撤離的話,就會無意間為其國內的公司和別的國家的公司創造不受貿易戰影響的機會。從中也可以看出美國公司和美國經濟將會受到很大的影響,因為中國的市場份額很大,發展的潛能也日漸增高。
反過來看,中國一開始當然你會受到影響。然而,中國公司只需要一段時間就能夠填補(美國公司離開造成的)空缺。為了替代美國,中國也會對其他市場施以普惠。因此,從長遠上看美國才是這場貿易戰中受到影響的國家。

Ly do chính vi?c các n??c m? nhà máy s?n xu?t ? TQ là giá thuê ??t nhan c?ng r? m?t, ?k lao ??ng k quá chú tr?ng , và ko ph?i quan tam v?n ?? m?i tr??ng ( nh? ??t hi?m ko ph?i quá hi?m mà là quá trình tinh ch? ra nó gay ? nhi?m c?c l?n , c?c khó kh?c ph?c ) . Ngu?n v?n hi?n gi? c?a TQ c?ng ??n t? gia c?ng, và là các c?ng ngh? bu?c ph?i chuy?n giao , mà sau này các cty khác c?a TQ b?ng cách nào ?ó ch? t?o ?c các s?n ph?m ko khác là m?y. N?u các cty d?ch chuy?n kh?i TQ , thì c? kh?i n??c s?n sàng t?o ?k ?? h?ng , giá c? có th? chênh l?ch, nh?ng thoát áp thu? cao . Thi?t h?i l?n g?p m?y l?n l?i ích lau dài ??y b?n .

各個國家在中國設立工廠的主要理由是中國的地租和人工成本便宜,不用太注重勞工的,也不用關心環境問題(比如稀土實際上并不稀少,而是稀土的生產過程污染極大,且很難解決)。現在中國的家底也來源于加工生產和強迫轉移的技術,以后能生產出一模一樣的產品的其他中國公司屈指可數。如果各大公司離開中國,整個國家都得主動應對,價格參差不齊,減免高額稅金,長遠利益遭到數倍損害。

Thi tr??ng tq, gi?a các vùng miên phat triên ch?a ??ng ?êu. Dan s? ??ng, nh?ng tap trung ch? y?u ? ??ng b?ng ven bi?n. TQ còn ph?i ??i m?t v?i s? già hóa dan s? t?ng nhanh. Trong khi các khu v?c khac ngoài TQ l?i ?ang cành tranh r?t quyêt liêt vê ??u t? c?a thi tr??ng m?...

就中國市場而言,各個地區發展參差不齊。人數眾多,但主要集中于平原與沿海地區。中國還要面對人口老化加速的問題。與此同時在對美國市場的投資上,中國還要與其他地區展開非常激烈的競爭

S? ch?ng có c?ng ty nào rút ?i c?. CEO c?a Apple là Tim Cook ?? nói ??i khái th? này: s?n xu?t ? TQ, v?n ?? kh?ng ph?i là lao ??ng giá r?, vì TQ t? nhi?u n?m nay ?? kh?ng còn là qu?c gia c?nh tranh b?ng lao ??ng giá r?. V?n ?? là k? n?ng và s? l??ng nhan c?ng có th? ?áp ?ng ???c m?c k? n?ng c?n thi?t.

不會有任何一個公司離開的,蘋果公司的CEO庫克說了個大概:在中國生產,問題不在于廉價的勞工,因為這些年來中國不再是一個依賴廉價勞動力來競爭的國家。問題在于勞工的數量和技能能夠滿足必要的要求

Doanh nghi?p Trung Qu?c h??ng l?i là chi?m l?nh th? tr??ng khi Hoa K? b? l?i, có s? ch?n l?a k? càng h?n ??i v?i nh?ng c?ng nhan tay ngh? cao th?t nghi?p mà doanh nghi?p Hoa K? ?? l?i, ??ng nhan dan t? chi?m th? tr??ng ? Trung Qu?c trong khi nh?ng ??ng ?? LA r?i kh?i Trung Qu?c, có th? ??c l?p sáng t?o mà kh?ng c?n d?a vào các doanh nghi?p Hoa K? , t? cung t? c?p và nhanh chóng tr? thành ??t n??c có n?n kinh t? ??ng hàng th? 3 th? gi?i sau Hoa K? và Nh?t B?n, m?t t?c ?? phát tri?n th?n k? mà các doanh nghi?p Hoa K? ?? l?i nh?ng bài h?c quy giá

中國企業因占領美企放棄的市場而獲利,對美國企業留下的失業高技術工人的選擇要更為仔細。在美元離開中國的同時,人民幣占領了中國的市場。可以獨自創造、自供自給而不再依賴于美企,并以神奇的速度迅速成為在美國和日本之后的世界第三大經濟體,給美國企業一個昂貴的教訓。

Doanh nghi?p M? m?t th? tr??ng TQ kh?ng kinh kh?ng b?ng doanh nghi?p TQ m?t th? tr??ng M? ?au. Gi? ch? c?n Amazon và Ebay kh?ng ch?i v?i seller TQ ??m b?o hàng ch?c tri?u ng??i TQ ?ói.
C?ng ng??c ??i là có ng??i l?i ?i ??u v?i khách hàng l?n nh?t và hào phóng nh?t c?a mình thay vì ??i x? t? t? và c?ng b?ng v?i h?. Th?i c? ??i h?i k?t tr?n th? hùng gi?a ch? quán và khách VIP v?y.

美國企業失去中國市場沒有中國企業失去美國市場那么可怕,現在只要亞馬遜和ebay不跟中國賣家合作,上千萬中國人就得挨餓。
反過來說,還有人去跟自己最豪氣最大的客戶斗,而不是公平、和氣地對待他們。罷了,還是等著老板和vip客戶最終一決雌雄吧。

nh?t ?ang mau thu?n v?i hq mà ?òi wa tq sao?

日本正跟韓國發生矛盾要轉向中國了?

T? cung t? c?p mà ?òi phát tri?n ???c ?

自供自給還怎么發展?

Tq th? 2 th? gi?i t? ??i nào r?i mà còn ??a nh?t vào ...?

中國從n年前都已經排世界第二了還把日本拉進來做甚

@pessimisticoldmanUSA: Y b?n nói khách hàng l?n nh?t là mua nhi?u hàng hoá TQ nh?t ch? gì. V?y mà nhi?u ng thì chê hàng TQ ??y.

你所說的最大客戶是指買最多的中國貨還是咋的,那還有一大堆人噴中國貨

C? ch? mà xem.... Trump tái ??c c? t?ng th?ng. Và khi ?ó Trung Qu?c s? nh??ng b?

等著瞧,特朗普再次勝選總統,那時中國將會讓步

Khi các doanh nghi?p n??c ngoài vào TQ ?? làm ?n h? ph?i liên doanh v?i m?t c?ng ty trong n??c và ph?i chuy?n giao c?ng ngh?. Th? nên TQ ?? r?t ch? ??ng trong s?n xu?t, H? c?ng ?? ?u?i ho?c gay khó kh?n cho các doanh nghi?p n??c ngoài c?ng nh?m m?c ?ích ?u?i h? ra kh?i trung qu?c nh?ng ph?i có l? trình. N?u doanh nghi?p M? rút ra ??ng lo?t, trong ng?n h?n h? b? d? th?a lao ??ng, s? có hàng tri?u ng??i b? th?t nghi?p, các c?ng ty phá s?n, ngan hàng phá s?n và ph?i tìm ??u ra m?i cho s?n ph?m c?a mình, v? vàn khó kh?n. Nh?ng các doanh nghi?p M? rút ?i thì c?ng kh?ng tìm ???c m?t c?ng x??ng hoàn h?o nh? trung qu?c, ho?c r?t lau. Và m?t ?i?u quan tr?ng n?a là ??ng m? ??c bán hàng cho 1,4 t? ng??i nhé.

外國公司要進入中國做生意就得與其國內公司聯營并轉移技術。所以中國在生產中非常主動,他們驅逐外企,或是以驅逐出中國為目的一步步地給外企制造麻煩。如果美國企業一同離開,短時間內他們的勞動力將會富余,將會有上千萬人失業,公司、銀行破產,為自己的產品尋找新的出路,非常艱難。不過美國企業撤出也找不到、或要很久才找到象中國那樣的完美工廠。還有一個重點在于不要再指望把產品賣給14億人了。

V?y TQ c?ng ??ng mong xu?t 500 t? hàng hoá qua M?

那中國也不要指望把商品賣給美國了

Th? tr??ng 1,4 t? dan nh?ng ch? b?ng 1/10 th? tr??ng 300 tri?u.

這個14億人的市場只頂得上那個3億人口市場的1/10

B?n nên bi?t m? có 6% c?ng ty m? ? TQ nên ch?ng gì ?nh h??ng l?n ??n M? c?. Chính sách quan h? t?t nh? M? thì nhi?u n??c t?o ?k phát tri?n, còn h?n b? ?ánh thu? cao ? TQ

你要知道美國在華的公司只有6%,所以對美國不會有什么大影響。美國那么好的外交政策可以發展許多國家,比在中國被課以高稅要好

?? g?i là làm ?n mà c? gi? v? ra v?i nhau thì c? hai cùng thi?t , v?n ?? là làm sao ?? ??i bên cùng có l?i và phát tri?n .

都說是做生意了還相互拆臺,雙方才會受損的,問題在于該如何能使雙方獲利并發展

Doanh nghi?p ?i là ph?i mang h?t ?i ho?c h?y ?i n?u chi phí mang ?i cao h?n giá tr? ch? kh?ng ???c bán l?i cho các doanh nghi?p Trung Qu?c. N?u bán l?i thì ngh?a là t? ghè ?á vào chan mình.

企業要離開就得全都搬走,如果搬走的支出高于價值的話就別走,不能出售給中國企業,如果出售給中國企業的話那無異于搬起石頭砸自己的腳。

T?ng th?ng Donald trump th??ng làm vi?c m?t cách ??c L?p khi gi?i quy?t các v?n ?? v? th??ng m?i Trung Qu?c và M?. ?ng ta làm vi?c ??i lúc theo c?m tính kh?ng kh?i nh?ng sai l?m nghiêm tr?ng, nh?ng ng??i Trung Qu?c H? làm vi?c m?t cách có h? th?ng bài b?n d?a trên nh?ng nghiên c?u và tình báo m?t cách sau s?c. m?t quy?t ??nh c?a h? ???c can nh?c k? càng. ch?c ch?n trong cu?c chi?n th??ng m?i này Trung Qu?c s? n?m ph?n Chi?n Th?ng

在解決中美貿易問題的時候,特朗普總統往往采取特立獨行的工作方式,他工作時感情用事,難免犯一些嚴重的錯誤。而中國人則按建立在出色的研究和情報之上的系統理論行事。他們所作出的每一個決定都經過認真的考量。在這場貿易戰中中國肯定能取得勝利。

các cty có v? ng?i thay ??i th?i ch? tr??c ?ay m?y ch?c n?m các cty m? ??u t? vào tq thì tq lúc ?ó l?c h?u h?n ?n ?? bay gi? r?t nhìu.

各大公司貌似懶得改變了,迄今幾十年前美國公司向中國進行投資,那個時候的中國比現在的印度要落后很多。

L?i hay h?i ko bi?t nh?ng c?n cty M? b? ?i ph?n l?n cái ?? r?i tính sau...

是利是害還不懂,不過要等到大部分美國公司離開之后才能再說

No?i to?m la?i doanh nghiê?p My? ru?t ?i thi? ca?c doanh nghiê?p n??i ?i?a l??p ?a?y nh?ng ?o? la? m??t n??i va? m??t chi?m doanh nghiê?p My? va?o Trung Qu??c sa?n xua?t ?ê? xua?t sang My? va?y doanh nghiê?p n??i ?i?a sa?n xua?t ?ê? nha?p va?o n??i ?i?a à . Trung Qu??c ca?n doanh nghiê?p My? chuyê?n giao c?ng nghê? va? s?? h??u tri? tuê? sa?n xua?t ?ê? pha?t triê?n nga?nh c?ng nghiê?p sa?n xua?t cu?a n??i ?i?a va? m??t khi My? ru?t thi? Chau ?u nha?y va?o thay thê? r??i ho? cu?ng pha?i chuyê?n giao c?ng nghê? S?? h??u tri? tuê? gi??ng My? ?ê? r??i Trung Qu??c du?ng ga?y ?ng ?a?p l?ng ?ng Chau ?u à. Ch??c Chau ?u tha?y My? c?ng v??i Trung Qu??c vi? ca?n can th??ng ma?i nên cu?ng s??.

總而言之,美國公司離開之后本國公司就會填補其空位,不過不管是內在還是表象,美國企業進入中國生產之后出口美國,本國企業生產之后在國內銷售。中國需要美國企業轉移技術和知識產權以發展本國工業。一旦美國企業撤出歐洲企業跳進來替代的話,他們也得像美國一樣移交知識產權和技術,中國對歐洲也會借力打力。歐洲看到美國因為貿易杠桿而與中國關系緊張,他們也會害怕的。
收藏譯文
暫不支持評論
大发百人牛牛-首页 压庄龙虎-首页 大发快乐八-首页 彩票走势图-首页 3分快三-官网 大发时时彩-首页